Договор на оказание услуг таможенного брокера

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ № _____

про надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів

“___” ___________ 2015 року місто Київ

__________________________, в особі _____________________________________________________________________________________, що діє на підставі __________________________________, далі – «Довіритель», з одного боку, і Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОФІ ГРУП", в особі директора Проскуріна Ігоря Володимировича, що діє на підставі Статуту, далі – «Повірений», з іншого боку, (далі за текстом договору спільно «Сторони», а кожен окремо – «Сторона») уклали цей договір про таке:


 1. Предмет договору
 2.  

1.1. Довіритель доручає, а Повірений, що діє як митний брокер на підставі дозволу на провадження митної брокерської діяльності АЕ № 523679 від 19.06.2015 (згідно з наказом Державної фіскальної служби України та Адміністрації Державної прикордонної служби України № 441/255АГ від 19.06.2015), зобов'язується за винагороду та від імені Довірителя виконувати:

1.1.1. декларування товарів, транспортних засобів та інших предметів (далі – Товари) Довірителя, які підлягають митному оформленню, митним органам України відповідно до чинного законодавства України, а також інші дiї, пов'язанi з проведенням митних формальностей, щодо цих Товарiв;

1.1.2. інші дії, пов’язані з дотриманням заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності щодо Товарів Довірителя (документальне оформлення заходів нетарифного регулювання, отримання дозвільних документів контролюючих органів стосовно Товарів Довірителя, тощо), а також супутні дії (переклади документів, консультування з питань зовнішньоекономічної діяльності, тощо).


 1. Загальні положення
 2.  

2.1. Повірений повинен виконувати дані йому доручення згідно зі вказівками Довірителя. Невиконання цих вказівок може мати місце, якщо за обставинами справи це є необхідним в інтересах Довірителя, і Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або ж не одержав своєчасної відповіді на свій запит. У цьому разі Повірений повинен сповістити Довірителя про допущені відступи, як це тільки стане можливим.

2.2. Повірений повинен виконати дане йому доручення стосовно оформлення митної декларації (далі – МД) особисто, тобто функції безпосереднього складання та митного оформлення МД повинні бути виконані уповноваженими представниками митного брокера – особами, які знаходяться в штаті Повіреного, або перебувають з Повіреним у трудових відносинах, які оформлені належним чином укладеною трудовою угодою.

2.3. Повноваження Повіреного підтверджуються перед третіми особами наявністю у представника митного брокера належним чином завіреної копії цього договору.

2.4. Факт надання доручення на декларування полягає в конклюдентних діях, вчинених у вигляді вручення Повіреному пакету оригіналів товаросупровідних документів на оформлюваний товар, або пересилання копій документів засобами електронного або факсового зв’язку, або, в разі здійснення інших дій, пов'язаних з проведенням митних формальностей, шляхом надання Повіреному відповідних заявок та/або документів на товар (оригіналів або копій, у тому числі засобами електронного або факсового зв’язку).

2.5. Повірений має право відмовити Довірителю в наданні послуг у випадках:

а) якщо є підстави вважати, що документи містять завідомо неправдиві відомості та/або дії Довірителя носять протиправний характер або будуть суперечити встановленому порядку;

б) якщо Довіритель не проводить оплату митних платежів та/або послуг Повіреного.

3. Обов’язки Повіреного

Повірений зобов'язаний:


 1. Суворо додержуватися чинних Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера.

 2. На підставі вимог законодавства України в галузі митної справи вказати на обсяг необхідної для декларування інформації (документації), яку повинен надати Довіритель для якісного та вчасного проведення митного оформлення.

 3. Виконати вказівки Довірителя, які стосуються угод та інших дій, здійснюваних Повіреним, якщо ці вказівки не суперечать вимогам чинного законодавства.

 4. Стосовно декларованої партії товару зробити розрахунок (з урахуванням розумних можливих коливань валютних курсів) сум мита, інших податків та платежів, необхідних для митного оформлення Товарів Довірителя, повідомити Довірителя про розміри таких сум.

 5. У випадку, якщо оплату митних платежів на рахунки митного органу здійснює Довіритель, у письмовій формі надати останньому реквізити для перерахування.

 6. Отримавши документи, відомості про декларований вантаж та необхідні вказівки, здійснити декларування кожної окремої партії Товарів Довірителя у термін, погоджений з Довірителем.

 7. За необхідності, якщо за поданими документами достовірно встановити кількісні та/або вартісні та/або якісні та/або інші характеристики товарів неможливо, з метою достовірного визначення таких даних Повірений має здійснити фізичний огляд Товарів в установленому порядку. В разі, якщо в процесі здійснення такого огляду виявлені пошкодження тари та упаковки, а також невідповідність Товарів відомостям, зазначеним у комерційних, транспортних та інших супровідних документах, Повірений повинен інформувати про такі недоліки Довірителя в письмовій формі.

 8. Виконати всі доручення добросовісно, з максимальною вигодою для Довірителя.

 9. В термін, який не перевищує двох робочих днів з дня завершення митного оформлення (або надання інших послуг згідно з цим Договором), передати уповноваженій особі Довірителя оформлені документи. Додатково надаються рахунки та акти виконаних послуг. В разі, якщо для надання послуг Повірений залучав інших суб’єктів (третіх осіб), акти виконаних послуг повинні містити інформацію про суму витрат, понесених Повіреним на користь залучених третіх осіб. У випадку, якщо перерахування митних платежів на рахунки митного органу здійснював Повірений, акти виконаних послуг повинні містити інформацію про ці суми з розбивкою по статтям (мито, ПДВ і т.і.). Акт виконаних послуг є одночасно звітом виконавця за цим договором стосовно наданих послуг.
 10.  

 1. Обов’язки Довірителя
 2.  

Довіритель зобов'язаний:

4.1. Надати інформацію (документацію) у об'ємі, достатньому для декларування Товарів Довірителя згідно з вимогами законодавства України в галузі митної справи.

4.2. Надати Товари, заявлені для декларування, у повному обсязі для здійснення фізичного та/або митного огляду.

4.3. Забезпечити наявність на рахунках митного органу коштів для сплати мита та податків станом на ранок дня митного оформлення або перерахувати зазначені кошти на рахунок Повіреного за один робочий день до дня митного оформлення для наступного перерахування Повіреним цих коштів митному органу.

4.4. Провести своєчасну оплату рахунків Повіреного, виставлених за надані послуги.

4.5. Нести відповідальність, встановлену чинним законодавством України, за достовірність наданих документів та відомостей на Товари, а також за достовірність відомостей, окремо наданих Повіреному для декларування митної вартості Товарів.

4.6. Компенсувати (відшкодувати) Повіреному попередньо погоджені витрати по сплаті залученим за цим Договором третім особам за виконані ними роботи (надані послуги) та/або суму сплачених митних платежів, у разі, якщо їх сплату на рахунки митного органу здійснював Повірений.

4.7. Надати транспортний засіб або компенсувати Повіреному транспортні витрати для доставки митного інспектора і представника митного брокера до місця огляду товару і назад, а також для доставки представника митного брокера в структурні підрозділи митниці, що знаходяться за межами робочого місця представника, що декларує Товари.

4.8. В термін, що не перевищує 3 робочі дні від моменту отримання Акту виконаних послуг та доданих до нього документів, розглянути та підписати Акт або направити Повіреному мотивовану письмову відмову. В разі, якщо відмова не була направлена Повіреному в установлені Договором терміни, послуги вважаються наданими та прийнятими в повному обсязі.

5. Порядок розрахунків

5.1. Довіритель сплачує рахунки за послуги, надані Повіреним, у відповідності до тарифів, зазначених у додатку №1, у вигляді передплати, якщо Сторони не обумовили інше.

5.2. Вартість послуг може бути змінена з урахуванням знижки або надбавки в залежності від складності та/або терміновості надання послуг.

5.3. Вартість послуг, наданих Повіреним у вихідний або святковий день, розраховується, виходячи з подвійного тарифу.

5.4. У випадку зміни умов господарювання, інфляції та т.і., тарифи, зазначені у додатку № 1, можуть бути змінені, про що Повірений повинен попередити не пізніше 7 діб до дати зміни розміру тарифів.

5.5. Форма сплати послуг – безготівковий розрахунок (банківський переказ або внесення готівки в прибуткові каси банків).

5.6. Грошові кошти, які сплачуються Довірителем на користь Повіреного за надані послуги, являють собою винагороду Повіреного, за виключенням сум компенсації (відшкодування) витрат за пунктом 4.6 Договору. Суми грошових коштів, які є компенсацією (відшкодуванням) витрат третіх осіб, а також суми митних платежів, сплачені Повіреним на рахунки митного органу за рахунок Довірителя, зазначаються в Акті виконаних послуг окремо.

5.7. У випадку, якщо Довіритель не сплатив послуги Повіреного та/або не відшкодував Повіреному витрати, зазначені в пункті 4.6 Договору, Повірений має право не видавати оформлену МД та надані документи.

6. Конфіденційність

6.1. Сторони повинні ставитися до інформації, яка надана їм іншою Стороною, як до конфіденційної та виключити передачу такої інформації третім особам без попередньої письмової згоди передаючої Сторони. Конфіденційною визнається усна, письмова або передана електронними носіями інформація, стосовно зберігання якої Сторони вживають заходи безпеки, які зазвичай використовуються для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обігу або більш суворі заходи, окрім інформації, яка є загальнодоступною. Сам факт укладання та предмет цього договору не є конфіденційною інформацією. Сторони мають право надавати конфіденційну інформацію без письмової згоди іншої сторони аудиторам, які здійснюють перевірку на підприємстві, за умови, що такі аудитори зв'язані нормами про їх професійну діяльність, що вимагають зберігання в таємниці отримуваної інформації, а також державним органам за їх запитом.

6.2. Будь-який збиток, викликаний порушенням конфіденційності, визначається і відшкодовується відповідно до чинного законодавства України.

7. Відповідальність сторін7.1. Скасування доручення на декларування не є підставою для звільнення Довірителя від відшкодування збитків, завданих повіреному припиненням Договору, та від обов’язків сплатити отримані послуги.

7.2. У випадку затримки оплати виставлених рахунків Довіритель погашає заборгованість перед Повіреним, а також сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несплачених платежів за кожний день затримки оплати.

7.3. У випадку немотивованої затримки митного оформлення Повірений сплачує Довірителю штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості послуг Повіреного, які розраховуються відповідно до тарифів, зазначених у додатку №1, за кожний день затримки митного оформлення, але не більше 10% від вартості митного оформлення затриманих послуг. При цьому Повірений несе відповідальність за неякісно надані послуги третіх осіб як за власні.

7.4. Крім цього, при порушенні умов цього Договору сторона, яка порушила його, зобов'язана відшкодувати іншій стороні заподіяні фактичні збитки.

7.5. Повірений не несе відповідальність: а) за зобов'язаннями Довірителя, виконання яких останній гарантував або повинен був гарантувати безпосередньо митниці; б) за дії, здійснені Довірителем або третіми особами щодо приналежного Довірителю вантажу; в) за недоставляння товарів і документів у визначені митним органом і Митним Кодексом місце і терміни.

7.6. Довіритель несе всю відповідальність згідно із законодавством, а також відшкодовує Повіреному всі витрати/збитки, які можуть виникнути у останнього в зв'язку з митним оформленням Товарів Довірителя в наступних випадках: а) при виявленні невідповідності декларованого товару заявленому в наданих Довірителем Повіреному документах; б) за недостовірність відомостей, зазначених у документах, наданих Довірителем Повіреному для оформлення; в) при виявленні державними органами будь-яких протиправних дій Довірителя або третіх осіб у зовнішньоекономічній операції Довірителя або у відношенні товарів Довірителя.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, змін в законодавстві сторони, яка повинна виконати господарське зобов’язання, які призводять до неможливості виконання стороною своїх обов’язків згідно з цим Договором, пожеж, повеней, інших стихійних лих або природних явищ, та безпосередньої дії таких обставин на сторону, яка повинна виконати господарське зобов’язання, сторона звільняється від виконання своїх обов’язків на час дії зазначених обставин. В разі, коли дія зазначених обставин продовжується більше, ніж 90 днів, кожна із сторін має право на розірвання цього Договору та не несе відповідальності за таке розірвання за умови, якщо вона сповістить іншу сторону не пізніше, ніж за 30 днів до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та тривалості дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою тієї країни, де мали місце зазначені обставини, або іншим компетентним органом.

9. Порядок вирішення спорів

9.1. Усі спори та суперечки, які виникають між сторонами по цьому Договору чи у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

9.2. У разі, якщо вирішити суперечки шляхом переговорів між сторонами не уявляється можливим, спори підлягають розгляду у суді відповідно до чинного законодавства.

10. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набуває чинності з дати підписання і є чинним до 31 січня 2016 року.

10.2. Сторони мають право припинити дію цього Договору, але сторона, що має такий намір, повинна сповістити іншу сторону про припинення Договору за 20 днів.

11. Особливі умови

11.1. Всі зміни та доповнення до даного Договору є чинними у випадку, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками обох сторін.

11.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору, оформлені згідно з вимогами п. 11.1, є його невід’ємною частиною.

11.3. Всі претензії по оформленню митних документів приймаються протягом тридцяти діб з моменту завершення їх оформлення.

11.4. Повірений є платником єдиного податку 3 групи за ставкою 4%.

11.5. Довіритель є платником ПДВ та платником податку на прибуток на загальних підставах.

Скачать в формате Word

Оценка 2.9 на основании 257 голосов